Finanční ukazatele

Společnost REDSTONE REAL ESTATE, a.s. sestavuje účetní závěrku na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených právem Evropských společenství, která se skládá z konsolidované rozvahy, konsolidovaného výkazu úplného výsledku, konsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu a konsolidovaného přehledu o peněžních tocích.

Vybrané finanční údaje z konsolidovaných účetních závěrek mateřské společnosti REDSTONE REAL ESTATE, a.s. dle metodiky IFRS-EU.

 

Finanční ukazatele za rok 2022

 

Vybrané finanční údaje z konsolidovaných účetních závěrek mateřské společnosti REDSTONE REAL ESTATE, a.s. dle metodiky IFRS-EU jsou uvedeny níže.

 

Konsolidovaný zisk skupiny REDSTONE před zdaněním dle auditovaných čísel a standardů IFRS-EU za rok 2022 dosáhl výše 273,9 milionů Kč. Výrazným způsobem se na tomto výsledku podílela realizace vlastních investičních projektů. Celková aktiva skupiny přesáhla úroveň 5 miliard Kč a meziročně se navýšila o 1,176 miliard Kč (tj. přes 28 %). Vlastní kapitál společnosti byl k 31.12.2022 ve výši 1,4 miliardy Kč.

 

Vybrané finanční ukazatele