Finanční ukazatele

Společnost REDSTONE REAL ESTATE, a.s. sestavuje účetní závěrku na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených právem Evropských společenství, která se skládá z konsolidované rozvahy, konsolidovaného výkazu úplného výsledku, konsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu a konsolidovaného přehledu o peněžních tocích.

 

Vybrané finanční údaje z konsolidovaných účetních závěrek mateřské společnosti REDSTONE REAL ESTATE, a.s. dle metodiky IFRS-EU.

Vybrané finanční ukazatele skupiny REDSTONE

údaje v tis. Kč

2016

2017

2018

Aktiva celkem

845 922

1 352 184

2 129 537

z toho investiční majetek

0

879 280

1 528 735

z toho pozemky

0

326 693

446 380

z toho krátkodobá aktiva

845 506

123 128

119 821

Vlastní kapitál a závazky celkem

845 922

1 352 184

2 129 537

Vlastní kapitál celkem

119 391

189 701

374 516

Dlouhodobé závazky

140 334

1 010 407

1 454 587

Krátkodobé závazky

586 198

152 076

300 434

Podíl vlastního kapitálu

14%

14%

18%

Podíl cizích zdrojů

86%

86%

82%

Výnosy z nájemného a služeb

1 400

25 646

109 480

Zisk před zdaněním

-8 919

67 740

203 795

Aktiva skupiny REDSTONE celkem v tis. Kč

Vývoj zisku před zdaněním skupiny REDSTONE v tis. Kč

Kapitálová struktura skupiny REDSTONE

Vývoj výnosů skupiny REDSTONE v tis. Kč

Vývoj vlastního kapitálu skupiny REDSTONE v tis. Kč