Finanční ukazatele

Společnost REDSTONE REAL ESTATE, a.s. sestavuje účetní závěrku na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených právem Evropských společenství, která se skládá z konsolidované rozvahy, konsolidovaného výkazu úplného výsledku, konsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu a konsolidovaného přehledu o peněžních tocích.

Vybrané finanční údaje z konsolidovaných účetních závěrek mateřské společnosti REDSTONE REAL ESTATE, a.s. dle metodiky IFRS-EU.

 

Vybrané finanční ukazatele skupiny REDSTONE

Konsolidované výsledky dle IFRS

Aktiva skupiny REDSTONE celkem v tisících Kč

Základní přehled za rok 2021

Vývoj vlastního kapitálu skupiny REDSTONE v tisících Kč