Finanční ukazatele

Společnost REDSTONE REAL ESTATE, a.s. sestavuje účetní závěrku na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených právem Evropských společenství, která se skládá z konsolidované rozvahy, konsolidovaného výkazu úplného výsledku, konsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu a konsolidovaného přehledu o peněžních tocích.

Vybrané finanční údaje z konsolidovaných účetních závěrek mateřské společnosti REDSTONE REAL ESTATE, a.s. dle metodiky IFRS-EU.

 

V roce 2021 developerská skupina REDSTONE pokračovala v přípravě a realizaci projektů Envelopa Office Center, East Park Olomouc, Galerie Pernerka v Pardubicích, Královská louka Bouzov, Pozemky Chomoutov, Městské multifunkční centrum či Chateau Escot. Dále bylo připravováno několik dalších projektů, kdy byl realizován nákup pozemků, je nastíněn záměr, ale v současné době probíhá příprava architektonických záměrů, územních studií a dalších potřebných etap, jež zatím nejsou ukončeny.

 

Konsolidovaný zisk skupiny před zdaněním dle auditovaných čísel a standardů IFRS-EU za rok 2021 dosáhl výše 383,6 milionů Kč. Výrazným způsobem se na tomto výsledku podílela realizace vlastních investičních projektů. Celková aktiva skupiny přesáhla úroveň 4 miliard Kč a meziročně se navýšila o 850 milionů Kč (tj. přes 26 %). Vlastní kapitál společnosti se meziročně zvýšil o 293 milionů Kč (tj. o 25 %) na hodnotu 1,43 miliardy Kč.

Vybrané finanční ukazatele skupiny REDSTONE

Konsolidované výsledky dle IFRS

Aktiva skupiny REDSTONE celkem v tisících Kč

Základní přehled za rok 2021

Vývoj vlastního kapitálu skupiny REDSTONE v tisících Kč